Tyto podmínky použití (dále jen „smlouva“) jsou právně závazné smlouvy uzavřené mezi nimi a mezi nimi Karman Healthcare, Inc.. a jeho pobočky, Coi Rubber Products, Inc.. a Karma (souhrnně „Karman“) a vy osobně a případně jménem subjektu, pro který jste použitím jakékoli ze stránek nebo služeb (souhrnně „vy“ nebo „vaše“) pro naše invalidní vozíky. Tato smlouva upravuje váš přístup na webové stránky Karman a jejich používání www.KarmanHealthcare.com a jakékoli jiné webové stránky vlastněné nebo provozované společností Karmane („Weby“) a všechny služby poskytované Karmane prostřednictvím jakýchkoli takových Webů („Služby“), proto si je prosím pečlivě přečtěte. Datum účinnosti této smlouvy je 9. března 2020.

PŘÍSTUPEM NEBO POUŽITÍ JAKOUKOLI STRÁNKU NEBO JAKOUKOLI ČÁST SLUŽEB SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE jste si PŘEČTELI, PODCHÁZELI A SOUHLASILI S VÁZÁNÍM TÉTO DOHODY, KTERÁ OBSAHUJE ROZHODČÍ DOHODU A ZRUŠENÍ PRÁV TŘÍDY. POKUD NESOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSOU TAK VÁZÁNI, NEPŘÍSTUPUJTE ŽÁDNOU STRÁNKU NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNOU SLUŽBU.

Tato smlouva doplňuje, ale nenahrazuje, žádné podmínky, kterými se řídilo vaše používání jakýchkoli Webů nebo Služeb ke dni účinnosti; ovšem za podmínky, že pokud dojde ke konfliktu mezi touto smlouvou a takovými podmínkami, bude tato dohoda ovládat.

Na některé Služby se vztahují další podmínky, které jsou uvedeny při používání nebo vytváření účtu k používání takových Služeb. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami pro konkrétní Službu, budou pro tuto Službu platit další podmínky. Nepoužívejte žádné Služby, na které se vztahují další podmínky, pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy a těmito dodatečnými podmínkami.

Použití weby a služby.

Udělení práv. S výhradou vašeho dodržování podmínek této smlouvy vám společnost Karman uděluje omezené, nevýhradní právo používat weby a služby a veškerý obsah a materiály, které vám byly poskytnuty v souvislosti s používáním těchto stránek nebo Služby, pouze pro informační účely, s výhradou dalších omezení stanovených v této Smlouvě, jakýchkoli dalších podmínkách vztahujících se na konkrétní Službu nebo jakýchkoli pokynů k použití, které může Karman čas od času poskytnout.

Účty a přístup. Chcete -li používat určité Služby, musíte si vytvořit účet přístupné prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho hesla a za veškeré používání vašeho uživatelského jména a hesla, včetně, bez omezení, jakéhokoli použití jakoukoli neoprávněnou třetí stranou. Zaměstnanci Karmanu nikdy nebudou požadovat vaše heslo. Pokud jste vyzváni k zadání hesla nebo se domníváte, že někdo mohl vaše heslo získat, kontaktujte společnost Karman. Jste zodpovědní za jakýkoli přístup k internetu, hardware nebo software, který je nezbytný nebo vhodný k usnadnění vašeho používání nebo přístupu k webům nebo službám.

Ukončení. Můžete přestat přistupovat k nebo použitím Weby nebo Služby kdykoli. Společnost Karman může zcela nebo zčásti ukončit váš přístup ke stránkám nebo službám, pokud se důvodně domnívá, že jste porušili jakékoli podmínky této smlouvy. Po ukončení vám nebude umožněn přístup na stránky ani používání služeb. Pokud je váš přístup na Weby nebo ke službám ukončen, může Karman použít jakékoli prostředky, které považuje za nezbytné, aby zabránil neoprávněnému přístupu na Weby nebo ke Službám, mimo jiné včetně technologických bariér, mapování IP adres a přímého kontaktu s Vaším internetem. Poskytovatel služeb. Tato smlouva bude platit po neomezenou dobu, dokud a dokud se Karman nerozhodne ji ukončit, bez ohledu na to, zda jakýkoli účet, který otevřete, ukončíte vy nebo Karman nebo zda budete nadále používat nebo nadále mít právo používat Weby nebo Služby.

Práva k duševnímu vlastnictví. Použití weby nebo služby vám nedávají vlastnictví ani žádná práva k jakýmkoli materiálům nebo obsahu, které vám mohou být poskytnuty v souvislosti s vaším používáním těchto stránek nebo služeb, přičemž všechny tyto služby vlastní společnost Karman, její poskytovatelé licencí nebo jiné subjektů a je chráněn autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví. Nesmíte používat, zobrazovat, provádět, kopírovat, reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, přenášet, sublicencovat nebo jinak šířit nebo jakýmkoli způsobem zpřístupňovat nebo zpřístupňovat jakékoli materiály nebo obsah, které vám byly poskytnuty v souvislosti s vaším používáním stránek nebo služeb, bez výslovného svolení vlastníka, s výjimkou případů výslovně stanovených v této dohodě nebo jakýchkoli dalších podmínkách vztahujících se na konkrétní službu. Použití weby nebo služby vám nedávají žádná práva k používání jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních oděvů, obchodních názvů apod., používaných v souvislosti se stránkami nebo službami, bez výslovného svolení vlastníka v souvisejících invalidní vozík výrobky.

Vaše zpětná vazba. Pokud společnosti Karman odešlete nápady, návrhy nebo cokoli jiného ohledně Webů nebo Služeb (například způsoby, jak zlepšit kteroukoli ze Služeb), souhlasíte s tím, že společnost Karman může tuto zpětnou vazbu použít z jakéhokoli důvodu, bez platby nebo jiné kompenzace, navždy a po celém světě. Neposílejte společnosti Karman žádnou zpětnou vazbu, ve které si nepřejete taková práva udělit.

Webové stránky a obsah třetích stran. Karman může poskytnout přístup k webům, materiálům nebo jiným informacím třetích stran třetích stran. Vaše používání takových webových stránek, materiálů nebo jiných informací třetích stran se bude řídit podmínkami, se kterými souhlasíte vy a třetí strana. Karman může při poskytování Služeb používat materiály třetích stran nebo jiné informace třetích stran. Souhlasíte s tím, že společnost Karman neodpovídá za žádné materiály třetích stran ani jiné informace, ať už k těmto materiálům přistupujete přímo vy nebo je společnost Karman používá při poskytování Služeb, včetně toho, zda jsou informace přesné nebo zda jsou informace vhodné pro vaše použití nebo použití v souvislosti se Službami. Souhlasíte s tím, že společnost Karman neodpovídá za to, zda jsou informace, ke kterým máte přístup, dostupné pro vaše použití, za výkon nebo provoz webových stránek třetích stran, za jakékoli produkty nebo služby inzerované nebo prodávané jakoukoli třetí stranou (včetně webové stránky třetí strany) nebo za jakoukoli jinou akci nebo nečinnost jakékoli třetí strany.

Zakázané chování. Při používání Stránek nebo Služeb můžete používat Weby nebo Služby a jakýkoli materiál nebo obsah, který vám byl poskytnut v souvislosti s vaším používáním Stránek nebo Služeb, pouze tak, jak je výslovně povoleno touto smlouvou nebo jakýmikoli dalšími příslušnými podmínkami na konkrétní Službu a bez omezení výše uvedeného v žádném případě nesmíte při používání Stránek nebo Služeb nebo jakýchkoli materiálů či obsahu, které vám byly poskytnuty v souvislosti s používáním Stránek nebo Služeb: (i ) porušovat, porušovat nebo překračovat jakákoli práva jakékoli strany; (ii) narušit nebo narušit zabezpečení, ověřování uživatelů, poskytování nebo používání Stránek nebo Služeb; (iii) zasahovat nebo poškozovat Weby nebo Služby; (iv) vydávat se za jinou osobu nebo entitu, zkreslovat vaše spojení s osobou nebo entitou (včetně Karmana) nebo používat falešnou identitu; (v) pokus o získání neoprávněného přístupu k Webům nebo Službám; (vi) přímo nebo nepřímo zapojit do přenosu „nevyžádané pošty“, řetězových dopisů, nevyžádané pošty nebo jakéhokoli jiného druhu nevyžádaných žádostí; (vii) shromažďovat, ručně nebo prostřednictvím automatického procesu, informace o jiných uživatelích bez jejich výslovného souhlasu nebo jiné informace týkající se Stránek nebo Služeb; (viii) předkládat Karmanovi nepravdivé nebo zavádějící informace; (ix) porušovat jakýkoli zákon, pravidlo nebo nařízení; (x) zapojit se do jakékoli činnosti, která narušuje schopnost jakékoli třetí strany používat nebo využívat Weby nebo Služby; (xi) rámcové části Stránek v rámci jiné webové stránky; nebo (xii) pomáhat jakékoli třetí straně při provádění jakékoli činnosti zakázané touto dohodou.

Změny. Karman může kdykoli změnit nebo ukončit jakoukoli ze stránek nebo služeb bez odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Karman může tuto Smlouvu kdykoli upravit. Oznámení o změnách této smlouvy bude k dispozici prostřednictvím Stránek nebo Služeb. Změny nabývají účinnosti čtrnáct dní po jejich zveřejnění, pokud není v oznámení o změně uvedeno jiné datum účinnosti nebo pokud dřívější zákon nevyžaduje dřívější aplikaci. Pokud nesouhlasíte s upravenými podmínkami stránky nebo služby, musíte používání této stránky nebo služby přestat.

Zásady ochrany osobních údajů. Souhlasíte, že zásady ochrany osobních údajů společnosti Karman upravují podmínky, za kterých může společnost Karman shromažďovat, používat a sdílet vaše informace.

Porušení práv. Karman respektuje vaše práva. Pokud se domníváte, že jakákoli třetí strana porušuje vaše práva nebo zneužívá vaše důvěrné informace používáním nebo přístupem k webům nebo službám třetí stranou, kontaktujte nás.

ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ, OMEZENÍ A ODŠKODNĚNÍ.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. KARMAN POSKYTUJE MÍSTA A SLUŽBY NA ZÁKLADĚ „JAKÉ JSOU“ a „JAKO K DISPOZICI“. KARMAN NEPREDSTAVUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY, SLUŽBY, JEJICH POUŽITÍ, JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S MÍSTY NEBO SLUŽBAMI: (I) BUDOU NEPORUŠENÉ NEBO ZABEZPEČENÉ, (II) BUDOU BEZ VAD, NEPORUČENÍ (III) SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY NEBO (IV) BUDE FUNGOVAT V KONFIGURACI NEBO S JINÝM HARDWAREM NEBO SOFTWAREM, který POUŽÍVÁTE. KARMAN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TÉTO DOHODĚ, A ZŘÍKÁ SE VHODNOST JAKÝCHKOLI A VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK VHODNOSTI NA ZVLÁŠTNÍ ÚČEL, OBCHODOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ. KARMAN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU, TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, INFORMACÍ, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZÍSKANÝCH NEBO PŘIJATÝCH JAKÝCHKOLI ODKAZŮ POSKYTOVANÝCH NEBO VE SPOJENÍ SE STRÁNKAMI NEBO SLUŽBAMI, POUŽÍVANÝMI SPOLEČNOSTÍ K NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. TAKOVÉ NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ Zřeknutí se odpovědnosti, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT a MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

VYLOUČENÍ ŠKOD. KARMAN NEBUDE ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ŠKODLIVÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, ŠKODY TÝKAJÍCÍ SE ZTRACENÝCH ZISKŮ, ZTRACENÝCH ÚDAJŮ NEBO ZTRÁTY ZBOŽÍ S POUŽÍVÁNÍM MÍST A NEBO SLUŽEB, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČINNOSTI, NA KTERÉ JSOU ZAKÁZÁNY, A TO I KDYŽ SE RADÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, KTERÉ SE STÁVAJÍ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE AGREGÁTNÍ ODPOVĚDNOST KARMANU ZE VZTAHU K TÉTO DOHODĚ, NEBO V SOUVISLOSTI S TÍMTO DOHODOU, MÍSTA NEBO SLUŽBY VYDĚLÁVANO ČÁSTKU PLATENOU ZA SLUŽBY.

STÁTNÍ PRÁVA. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. TAKOVÉ NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ Zřeknutí se odpovědnosti, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT a MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA. POKUD JE OMEZENO NEBO ZMĚNĚNO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, PLATÍ PŘEDCHOZÍ ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ A OMEZENÍ, I KDYŽ JAKÁKOLI NÁPRAVA NEDOSTATE SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

Odškodnění. Souhlasíte s tím, že společnost Karman a její zaměstnance, zástupce, zástupce, pobočky, rodiče, ředitele dceřiných společností, důstojníky, členy, manažery a akcionáře („odškodněné strany“) odškodníte, ochráníte a udržíte je neškodné před jakoukoli škodou, ztrátou, náklady nebo výdaji (včetně omezení, poplatky a náklady za právní zastoupení) vzniklé v souvislosti s jakoukoli třetí stranou nárok, požadavek nebo žaloba (dále jen „nárok“) vznesená nebo uplatněná proti kterékoli z Odškodňovaných stran: (i) údajné skutečnosti nebo okolnosti, které by představovaly porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy z vaší strany nebo (ii) vyplývající z, související nebo související s vaším používáním Služeb. Pokud jste povinni poskytnout odškodnění podle tohoto ustanovení, společnost Karman může podle svého výhradního a absolutního uvážení kontrolovat nakládání s jakýmkoli Tvrzení na vaše jediné náklady a výdaje. Bez omezení výše uvedeného nesmíte žádné urovnávat, dělat kompromisy ani jiným způsobem s nimi nakládat Tvrzení bez souhlasu Karmana.

Spory.

Rozhodné právo. Tato smlouva se bude řídit, vykládat a uplatňovat ve všech ohledech právními předpisy státu Kalifornie bez ohledu na jakékoli ustanovení upravující kolize zákonů.

Neformální rozlišení. Pokud máte jakýkoli spor s námi nebo jakoukoli související třetí stranou vyplývající ze stránek souvisejících se službami nebo s nimi spojenými, souhlasíte s tím, že nás budete kontaktovat; poskytnout stručný písemný popis sporu a vaše kontaktní údaje (včetně vašeho uživatelského jména, pokud se váš spor týká účtu); a dejte Karmanovi 30 dní na vyřešení sporu k vaší spokojenosti. Pokud Karman nevyřeší spor prostřednictvím jednání v dobré víře v rámci tohoto neformálního procesu, můžete ve sporu pokračovat v souladu s níže uvedenou rozhodčí smlouvou.

Rozhodčí smlouva. Jakékoli nároky společnosti Karman nebo vaše nároky, které nejsou vyřešeny neformálním postupem řešení, vyplývající z této smlouvy, související s touto smlouvou nebo s ní související, musí být uplatněny jednotlivě v závazné arbitráži spravované Americkou arbitrážní asociací („AAA“) v v souladu s jejími pravidly obchodní arbitráže a doplňkovými postupy pro spory související se spotřebiteli. Tato smlouva a každá její část dokládají transakci zahrnující mezistátní obchod a federální zákon o rozhodčím řízení (9 USC §1 a další) se bude vztahovat na všechny případy a bude řídit výklad a vymáhání pravidel rozhodčího řízení a rozhodčího řízení. Rozsudek o nálezu vyneseném rozhodcem může být podán u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. Kromě a bez ohledu na výše uvedené podmínky se na vaše spory bude vztahovat následující: (1) rozhodce, a nikoli federální, státní nebo místní soud nebo agentura, bude mít výhradní pravomoc vyřešit jakýkoli spor týkající se výkladu, použitelnost, vymahatelnost nebo formování této Dohody, včetně, ale bez omezení, jakékoli nárok že celá nebo jakákoli část této Dohody je neplatná nebo zrušitelná; (2) rozhodce nebude mít pravomoc provádět jakoukoli formu třídní nebo kolektivní arbitráže ani spojovat nebo konsolidovat nároky jednotlivců nebo pro jednotlivce; a (3) tímto se neodvolatelně vzdáváte jakéhokoli práva na soudní řízení (jiné než soud pro malé nároky, jak je uvedeno níže) nebo sloužit jako zástupce, jako generální prokurátor nebo v jakékoli jiné zastupitelské funkci, nebo se účastnit jako člen skupiny žalobců v jakémkoli soudním sporu, arbitráži nebo jiném řízení proti nám nebo spřízněným třetím stranám, které vyplývají z této smlouvy, souvisejí s ní nebo jsou s ní spojeny. Z této rozhodčí smlouvy existují pouze tři výjimky: (1) pokud se Karman důvodně domnívá, že jste jakýmkoli způsobem porušili nebo hrozili porušením práv duševního vlastnictví spojených s jakýmkoli ze Stránek nebo Služeb, Karman může požadovat předběžné opatření nebo jinou přiměřenou nápravu v jakýkoli soud příslušné jurisdikce; (2) na určité Služby se vztahují různá ustanovení o řešení sporů, která jsou stanovena v podmínkách vztahujících se na tyto Služby; nebo (3) jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo související s touto smlouvou může být podle volby nárokující strany vyřešen u soudu pro malé nároky v Los Angeles County v Kalifornii za předpokladu, že všechny nároky všech stran sporu spadají do jurisdikce soudu pro malé nároky.

Místo. V případě, že jakékoli záležitosti související s touto smlouvou nebo s vaším používáním stránek nebo služeb nepodléhají arbitráži, jak je stanoveno v této této dohodě nebo v souvislosti se zadáním jakéhokoli rozsudku o rozhodčím nálezu v souvislosti s touto smlouvou, tímto výslovně souhlasí s výhradní jurisdikcí a místem konání soudů v Los Angeles v Kalifornii.

Omezení. Jakékoli nároky související s vaším používáním Stránek, Služeb nebo podle této Smlouvy musíte uplatnit, pokud vůbec, písemně nám do jednoho (1) roku od data, kdy nárok poprvé vznikl, nebo něco takového nárok je navždy od vás upuštěno. Každý nárok bude posouzeno jednotlivě a souhlasíte s tím, že nebudete kombinovat své nárok s nárok jakékoli třetí strany.

Vyšší moc. Společnost Karman nenese odpovědnost za neplnění povinností podle této smlouvy z důvodu jakékoli události, kterou nelze přiměřeně ovlivnit.

Mezinárodní přístup. Stránky a služby jsou poskytovány ze Spojených států amerických. Zákony jiných zemí se mohou lišit, pokud jde o přístup a používání Stránek nebo Služeb. Karman neposkytuje žádná prohlášení ohledně toho, zda jsou Weby, Služby nebo váš přístup nebo používání Webů nebo Služeb v souladu s platnými zákony, pravidly nebo předpisy nebo jakoukoli jinou zemí než Spojenými státy americkými. Pokud používáte nebo přistupujete ke stránkám nebo službám mimo území Spojených států amerických, je vaší odpovědností zajistit, aby vaše používání bylo v souladu se všemi příslušnými zákony, pravidly a předpisy a bez omezení obecnosti vašich povinností podle oddílu 4.5 touto smlouvou souhlasíte s odškodněním, obranou a odškodněním odškodněných stran před jakýmikoli Tvrzení podané nebo uplatňované vůči kterékoli z odškodněných stran vyplývající z vašeho používání nebo přístupu k jakýmkoli webům nebo službám mimo území Spojených států amerických.

O těchto podmínkách. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí i současné dohody a ujednání mezi vámi a společností Karman týkající se stránek nebo služeb, kromě jakýchkoli dalších podmínek vztahujících se na konkrétní službu. Možná ne transfer vaše práva nebo povinnosti podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Karman. Karman tak může učinit libovolně, zcela nebo částečně. Tato smlouva bude závazná pro nástupce a povolené postoupení vás a Karmana. Tato smlouva nevytváří žádná oprávněná práva třetích stran. Selhání nebo zpoždění strany při uplatňování jakéhokoli práva, pravomoci nebo privilegia podle této Dohody se nevzdává jejích práv k výkonu takového práva, pravomoci nebo privilegia v budoucnu, ani nevylučuje jakékoli jediné nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, moci nebo privilegia jiné nebo další uplatnění takového práva, pravomoci nebo privilegia, nebo výkon jakéhokoli jiného práva, pravomoci nebo privilegia podle této Dohody. Vy a Karman jste nezávislí dodavatelé a touto smlouvou není zamýšlena ani vytvořena žádná agentura, partnerství, společný podnik, vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení této smlouvy, přičemž všechny zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Výklad. Slova jako „zde“, „dále“, „tyto“ a „níže“ odkazují na tuto smlouvu jako celek, a nikoli pouze na část, odstavec nebo klauzuli, ve kterých se taková slova vyskytují, pokud kontext nevyžaduje jinak. Všechny zde uvedené definice budou považovány za použitelné bez ohledu na to, zda jsou zde definovaná slova použita v jednotném nebo množném čísle. Jednotné číslo zahrnuje množné číslo a každý mužský, ženský a střední odkaz zahrnuje a odkazuje také na ostatní, pokud kontext nevyžaduje jinak. Slova „zahrnout“, „zahrnuje“ a „včetně“ se považují za slova „bez omezení“ nebo slova podobného dovozu. Nestanoví -li kontext jinak, je slovo „nebo“ použito v inkluzivním smyslu (a/nebo).

Kontakty. Poskytnutím své e -mailové adresy souhlasíte s tím, že vám společnost Karman může zasílat e -maily související se stránkami nebo službami a jakýmkoli vaším účtem. Pokud si nepřejete dostávat obecné marketingové e -maily, můžete se odhlásit podle pokynů ve zprávách. Karman vám může zasílat jakákoli právní upozornění e -mailem, oznámením prostřednictvím zprávy na váš účet nebo běžnou poštou. Pokud chcete společnosti Karman poskytnout právní oznámení, učiňte tak dopisem, uloženým na poštu Spojených států, požadovaným potvrzením o vrácení, předplaceným poštovným a adresovaným následovně: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.